API NAME : Aflatoxin

Aflatoxin

Aflatoxin B1

Picture of Aflatoxin B1
CAT No: VS-A127000
CAS No: 1162-65-8
Mol.F.: C17H12O6
Mol.Wt.: 312.3
Status: Custom Synthesis

Aflatoxin B2

Picture of Aflatoxin B2
CAT No: VS-A127001
CAS No: 7220-81-7
Mol.F.: C17H14O6
Mol.Wt.: 314.3
Status: Custom Synthesis

Aflatoxin G1

Picture of Aflatoxin G1
CAT No: VS-A127002
CAS No: 1165-39-5
Mol.F.: C17H12O7
Mol.Wt.: 328.3
Status: Custom Synthesis

Aflatoxin G2

Picture of Aflatoxin G2
CAT No: VS-A127003
CAS No: 7241-98-7
Mol.F.: C17H14O7
Mol.Wt.: 330.3
Status: Custom Synthesis

Contact

040-23076623, 040-4852 9278

E-Mail

info@venkatasailifesciences.com