API NAME : Amikacin

Amikacin

Amikacin

Picture of Amikacin
CAT No: VS-A051000
CAS No: 37517-28-5
Mol.F.: C22H43N5O13 
Mol.Wt.: 585.61
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity A

Picture of Amikacin EP Impurity A
CAT No: VS-A051001
CAS No: N/A
Mol.F.: C22H43N5O13 
Mol.Wt.: 585.61
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity B

Picture of Amikacin EP Impurity B
CAT No: VS-A051002
CAS No: 927821-99-6
Mol.F.: C26H50N6O15 
Mol.Wt.: 686.72
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity C

Picture of Amikacin EP Impurity C
CAT No: VS-A051003
CAS No: 50725-25-2
Mol.F.: C22H43N5O13 
Mol.Wt.: 585.61
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity D

Picture of Amikacin EP Impurity D
CAT No: VS-A051004
CAS No: 59-01-8
Mol.F.: C18H36N4O11
Mol.Wt.: 484.5
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity E

Picture of Amikacin EP Impurity E
CAT No: VS-A051005
CAS No: N/A
Mol.F.: C22H43N5O13
Mol.Wt.: 585.61
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity F

Picture of Amikacin EP Impurity F
CAT No: VS-A051006
CAS No: 197909-67-4
Mol.F.: C26H50N6O15 
Mol.Wt.: 686.72
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity G

Picture of Amikacin EP Impurity G
CAT No: VS-A051007
CAS No: 50896-99-6
Mol.F.: C22H43N5O13
Mol.Wt.: 585.61
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity H

Picture of Amikacin EP Impurity H
CAT No: VS-A051008
CAS No: 48237-20-3
Mol.F.: C22H44N6O12
Mol.Wt.: 584.6
Status: Custom Synthesis

Amikacin EP Impurity I

Picture of Amikacin EP Impurity I
CAT No: VS-A051009
CAS No: 40371-51-5
Mol.F.: C4H9NO3 
Mol.Wt.: 119.12
Status: Custom Synthesis

Contact

040-23076623, 040-4852 9278

E-Mail

info@venkatasailifesciences.com