API NAME : Amidotrizoic Acid

Amidotrizoic Acid

Amidotrizoic Acid Dihydrate

Picture of Amidotrizoic Acid Dihydrate
CAT No: VS-A132000
CAS No: 50978-11-5
Mol.F.: C11H9I3N2O4 : 2(H2O)
Mol.Wt.: 613.9 : 2(18.0)
Status: Custom Synthesis

Amidotrizoic Acid EP Impurity A

Picture of Amidotrizoic Acid EP Impurity A
CAT No: VS-A132001
CAS No: 1713-07-1
Mol.F.: C9H7I3N2O3
Mol.Wt.: 571.9
Status: Custom Synthesis

Amidotrizoic Acid EP Impurity B

Picture of Amidotrizoic Acid EP Impurity B
CAT No: VS-A132002
CAS No: 162193-52-4
Mol.F.: C11H10I2N2O4
Mol.Wt.: 488
Status: Custom Synthesis

Amidotrizoic Acid EP Impurity C

Picture of Amidotrizoic Acid EP Impurity C
CAT No: VS-A132003
CAS No: 162193-53-5
Mol.F.: C11H10I2N2O4
Mol.Wt.: 488
Status: Custom Synthesis

Amidotrizoic Acid EP Impurity D

Picture of Amidotrizoic Acid EP Impurity D
CAT No: VS-A132004
CAS No: NA
Mol.F.: C11H8I4N2O4
Mol.Wt.: 739.8
Status: Custom Synthesis

Amidotrizoic Acid EP Impurity E

Picture of Amidotrizoic Acid EP Impurity E
CAT No: VS-A132005
CAS No: NA
Mol.F.: C13H11I3N2O5
Mol.Wt.: 656
Status: Custom Synthesis

Amidotrizoic Acid Impurity 1

Picture of Amidotrizoic Acid Impurity 1
CAT No: VS-A132006
CAS No: 1383849-83-9
Mol.F.: C7H6I2N2O2
Mol.Wt.: 403.9
Status: Custom Synthesis

Amidotrizoic Acid Impurity 2

Picture of Amidotrizoic Acid Impurity 2
CAT No: VS-A132007
CAS No: 189514-07-6
Mol.F.: C11H11IN2O4
Mol.Wt.: 362.1
Status: Custom Synthesis

Contact

040-23076623, 040-4852 9278

E-Mail

info@venkatasailifesciences.com