API NAME : Alosetron

Alosetron

Alosetron

Picture of Alosetron
CAT No: VS-A128000
CAS No: 122852-42-0
Mol.F.: C17H18N4O
Mol.Wt.: 294.4
Status: Custom Synthesis

6-Hydroxy Alosetron

Picture of 6-Hydroxy Alosetron
CAT No: VS-A128001
CAS No: 128486-89-5
Mol.F.: C17H18N4O2
Mol.Wt.: 310.4
Status: Custom Synthesis

Alosetron Impurity 1

Picture of Alosetron Impurity 1
CAT No: VS-A128002
CAS No: 2518312-31-5
Mol.F.: C13H14N2O
Mol.Wt.: 214.3
Status: Custom Synthesis

Contact

040-23076623, 040-4852 9278

E-Mail

info@venkatasailifesciences.com